การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงานเป็นการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโครงงานและจัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอและเผยแพร่โครงงานในขั้นตอนต่อไปโดยทั่วไปนิยมแบ่งการเขียนรายงานเป็น 9 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ชื่อโครงงาน ชื่อวิชาที่เกี่ยวข้อง ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อผู้เชี่ยวชาญ คำขอบคุณองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนโครงงาน และบทคัดย่อ

บทที่ 2 รายละเอียดของโครงงาน ได้แก่ แนวคิด ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน

บทที่ 3 หลักการและทฤษฎี ได้แก่ หลักการและทฤษฎีที่สนับสนุนการทำโครงงาน

บทที่ 4 วิธีการดำเนินการ ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง

บทที่ 5 ผลที่ได้รับจากโครงงาน ได้แก่ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมที่ได้จากการดำเนินโครงงานนั้น

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ได้แก่ การสรุปข้อมูลที่ได้จากภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปัญหาแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในขณะทำโครงงาน

บทที่ 7 ประโยชน์และแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงาน การนำภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ได้จากการทำโครงงานไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

บทที่ 8 บรรณานุกรมและภาพผนวก ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เป็นแหล่งค้นข้อมูลทั้งหมด

บทที่ 9 คู่มือการใช้งาน ได้แก่ รายละเอียดในการทำภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ได้จากการทำโครงงานไปใช้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทรัพยากรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน และข้อเสนอแนะในการใช้โครงงานนั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s