บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 

ดนัย ยังคง. “การสร้างเครื่องมือสำหรับเขียนเส้นสัมผัสของกราฟของฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม

Sketchpad” นิตยสาร สสวท , ฉบับที่ 155 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2551) 66-67

ดนัย ยังคง. “การสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้ The Geometer’s Sketchpad สร้างสื่อ”

นิตยสาร สสวท , ฉบับที่ 157 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) 18-20

ดนัย ยังคง. “สร้างไฮเพอร์โบลา ตามวิธีการทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad”นิตยสาร สสวท , ฉบับที่ 157 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) 9-10

บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(2541).คู่มืองานวิจัยสายวิทยาศาสตร์.

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.(2543).คู่มือการเขียนเรียบเรียงงานวิจัย.

กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พระเทวาภินิมมิต. (2540). สมุดตำราลายไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร

ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์. “การใช้ The Geometer’s Sketchpad ในมหาวิทยาลัย

นิตยสาร สสวท , ฉบับที่ 157 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) 7-8

วรรณะ เกิดสนอง.(2537).ลายไทยภาคปฏิบัติ.กรุงเทพมหานคร

สมนึก บุญพาไสว. “แนวคิดการสร้างสื่อพลวัตด้วย The Geometer’s Sketchpad”นิตยสาร สสวท ,

ฉบับที่ 157 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) 23-26

สุรชัย บุญเรือง. “การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s

Sketchpad(GSP)”นิตยสาร สสวท , ฉบับที่ 157 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2551) 11-14

เสน่ห์  หลวงสุนทร.ศิลปไทย (ศป.๔๕๑,๔๕๒). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟิค. 2542

http://micle555.exteen.com/20080720/entry-1 (วันที่ค้นข้อมูล : 29 พฤษภาคม 2554).

http:// www.baanjomyut.com, http://www.dhammajak.net http://www.jitdrathanee.com (วันที่ค้นข้อมูล : 2 มิถุนายน 2554).

http://www.krudung.com/webst/2552/501/12/11.html (วันที่ค้นข้อมูล : 8 มิถุนายน 2554). http://www.nicecrosstitch.com/CrossBasic.html  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 สิงหาคม 2554)

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81″(วันที่ค้นข้อมูล : 6 มิถุนายน 2554).

http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/22/measurement/hyperbola.html (วันที่ค้นข้อมูล 6 มิถุนายน 2554).

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/math04/07/2/BasicMathForM4/geom_alg.html (วันที่ค้นข้อมูล : 8 มิถุนายน 2554).

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s