สารบัญ

สารบัญ

 

                                                                                                                                                                          หน้า

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญกราฟ

บทที่ 1   บทนำ                                                                                                                                               1

ที่มาและความสำคัญ                                                                                                                    1

แนวคิดในการทำโครงงาน                                                                                                           1

จุดมุ่งหมายในการทำโครงงาน                                                                                                    1

สมมติฐานของการศึกษา                                                                                                             1

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า                                                                                                           1

ข้อตกลงเบื้องต้น                                                                                                                          2

ศัพท์เทคนิค                                                                                                                                  2

บทที่ 2    เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                        3

บทที่ 3    อุปกรณ์และวิธีการทดลอง                                                                                                          22

บทที่ 4    ผลการทดลอง                                                                                                                              23

บทที่ 5    สรุปและอภิปรายผลการทดลอง                                                                                                30

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดลอง                                                                                             30

อุปสรรคในการทำโครงงาน                                                                                                       30

ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                30

บรรณานุกรม                                                                                                                                                 31

ภาคผนวก                                                                                                                                                      32

 

 

สารบัญกราฟ

หน้า

รูปที่ 2-1 แสดงตัวอย่างกราฟของสมการกำลังสอง                                                                    11

รูปที่ 2-2 แสดงตัวอย่างดิสคริมิแนนต์ของกราฟ                                                                         12

รูปที่ 2-3 แสดงตัวอย่างกราฟของสมการกำลังสาม                                                                   12

รูปที่ 2-4 แสดงตัวอย่างกราฟของสมการเชิงเส้น                                                                        13

รูปที่ 2-5 แสดงกราฟที่แสดงการสะท้อน เส้นไดเรกตริกซ์ (เขียว) และ                                    14

เส้นที่เชื่อมต่อจุดโฟกัสและเส้นไดเรกตริกซ์กับพาราโบลา (น้ำเงิน)

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s