โครงงานคอมพิวเตอร์ (Computer Project)

             โครงงานคอมพิวเตอร์ (Computer Project) คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เลือกศึกษา ตามความสนใจ ทักษะและประสบการณ์ที่มีกระบวนการทำงานเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แต่หากโครงงานนั้นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการทำงานอื่นๆ ก็ไม่จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีนั้นจะช่วยพัฒนาผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติในเชิงลึก

Read Article →